Intermedierea in activitatea comerciala

Intermedierea in activitatea comerciala
-10%
Preț: 53,10 lei
59,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2012

DESCRIERE

Cartea de fata constituie prima abordare cu caracter monografic a institutiei intermedierii in activitatea comerciala in lumina noii reglementari a Codului civil.

Avand in vedere dispozitiile noului Cod civil, dar tinand seama si de cele ale Codului civil de la 1864 si ale Codului comercial, valorificand ceea ce s-a dobandit in doctrina dreptului comercial si a dreptului civil, precum si practica judiciara in materie, autorul a realizat o cercetare de inalta valoare stiintifica asupra instrumentelor juridice ale intermedierii folosite in activitatea comerciala.

Retin atentia analizele cuprinzatoare si aprofundate ale contractelor clasice de intermediere: contractul de mandat (cu reprezentare), contractul de comision si contractul de agentie, cele privind varietatile acestora: contractul de consignatie, contractul de expeditie si contractul de prestatii terminale, precum si aplicatii ale lor: contractele de intermediere in cadrul pietelor reglementate si in domeniul asigurarilor. Mentionam si cazul special al persoanei care actioneaza in relatia cu tertii in numele si pe seama ei insesi, dar in realizarea unui interes juridic si economic comun: contractul de franciza si contractul de distributie exclusiva.

Prin studiul cuprinzator si aprofundat al temei si prin solutiile date, precum si prin bogata informatie bibliografica si sinteza de practica judiciara pe care o ofera, lucrarea constituie un instrument de lucru util pentru cei interesati, in cercetarea stiintifica sau in activitatea practica, de institutia juridica a intermedierii in raporturile dintre profesionisti.

Prof. univ. dr. Stanciu D. CarpenaruCuprins
Titlul I. Notiunea de intermediere in activitatea comerciala. Clasificarea
raporturilor juridice de intermediere _________________________________1
Capitolul I. Notiunea de intermediere in activitatea comerciala________________ 1
Sectiunea 1. Intermedierea– operatiune complexa __________________________ 1
Sectiunea a 2-a. Originile intermedierii____________________________________ 1
Sectiunea a 3-a. Acceptiunile si definitia notiunii de intermediere _______________ 2
Capitolul II. Clasificarea raporturilor juridice de intermediere in activitatea
comerciala _______________________________________________________ 5
Sectiunea 1. Contracte de intermediere in care intermediarul actioneaza
in relatia cu tertii in calitate de mandatar cu reprezentare _________________ 5
Sectiunea a 2-a. Contracte de intermediere in care intermediarul actioneaza
in relatia cu tertii in calitate de mandatar fara reprezentare ________________ 5
1. Contractul de comision ___________________________________________ 6
2. Contractul de consignatie _________________________________________ 6
3. Contractul de expeditie___________________________________________ 6
Sectiunea a 3-a. Contracte de intermediere in care intermediarul actioneaza
ca un profesionist independent, pentru negocierea de afaceri cu tertii
sau pentru negocierea si incheierea de afaceri cu tertii ___________________ 7
1. Contractul de agentie ____________________________________________ 7
2. Contractul de intermediere ocazionala _______________________________ 7
Sectiunea a 4-a. Contracte in care o persoana actioneaza in relatia cu tertii
in numele si pe seama ei insesi, dar in realizarea unui interes juridic
si economic comun cu principalul ____________________________________ 8
1. Contractul de franciza (franchising) _________________________________ 8
2. Contractul de distributie exclusiva __________________________________ 8
Titlul II. Rolul reprezentarii in intermedierea in activitatea comerciala ________10
Capitolul I. Notiunea si felurile reprezentarii ______________________________ 10
Sectiunea 1. Reprezentarea– exceptie aparenta de la principiul relativitatii
efectelor actului juridic____________________________________________ 10
Sectiunea a 2-a. Temeiul juridic si definitia reprezentarii _____________________ 11
Sectiunea a 3-a. Felurile reprezentarii ___________________________________ 12
Sectiunea a 4-a. Corelatia dintre reprezentarea conventionala si contractul
de mandat cu sau fara reprezentare _________________________________ 14
Sectiunea a 5-a. Mandatul cu reprezentare si fara reprezentare _______________ 15
Sectiunea a 6-a. Reprezentarea perfecta si imperfecta ______________________ 17
Sectiunea a 7-a. Reprezentarea directa si indirecta_________________________ 18
Capitolul II. Conditiile reprezentarii______________________________________ 20
Sectiunea 1. Existenta imputernicirii de a reprezenta________________________ 20
Sectiunea a 2-a. Manifestarea intentiei de a reprezenta _____________________ 22
Sectiunea a 3-a. Capacitatea si vointa valabila a partilor_____________________ 23
1 Capacitatea partilor _____________________________________________ 23
2. Vointa valabila a partilor _________________________________________ 24
INTERMEDIEREA XVI IN ACTIVITATEA COMERCIALA
Capitolul III. Efectele reprezentarii_______________________________________ 26
Sectiunea 1. Efectele in raporturile dintre persoana reprezentata si tert _________ 26
Sectiunea a 2-a. Efectele in raporturile dintre reprezentant si persoana
reprezentata. Ratificarea __________________________________________ 27
Sectiunea a 3-a. Efectele in raporturile dintre reprezentant si tert ______________ 29
Capitolul IV. Contractul cu sine insusi si dubla reprezentare_________________ 30
Sectiunea 1. Contractul cu sine insusi ___________________________________ 30
Sectiunea a 2-a. Dubla reprezentare ____________________________________ 31
Capitolul V. Incetarea reprezentarii ______________________________________ 33
Sectiunea 1. Cauzele speciale de incetare a reprezentarii conventionale ________ 33
Sectiunea a 2-a. Alte cauze de incetare a puterii de a reprezenta, in general _____ 33
Sectiunea a 3-a. Efectele incetarii reprezentarii ____________________________ 34
Titlul III. Contractul de mandat cu reprezentare __________________________ 35
Capitolul I. Notiunea si caracterele contractului de mandat cu reprezentare.
Comparatie cu alte contracte apropiate ______________________________ 35
Sectiunea 1. Notiunea de mandat cu reprezentare__________________________ 35
Sectiunea a 2-a. Caracterele juridice ale contractului de mandat cu reprezentare__ 37
1. Contractul de mandat cu reprezentare este un contract consensual _______ 37
2. Contractul de mandat cu reprezentare este un contract sinalagmatic ______ 37
3. Contractul de mandat cu reprezentare este un contract cu titlu oneros _____ 38
4. Contractul de mandat cu reprezentare este un contract intuitu personae ___ 39
5. Contractul de mandat cu reprezentare este, dupa caz, un contract cu
executare dintr-o data (uno ictu) sau cu executare succesiva ___________ 39
Sectiunea a 3-a. Comparatie intre mandatul cu reprezentare si alte institutii
juridice apropiate ________________________________________________ 40
1. Comparatie cu mandatul fara reprezentare __________________________ 40
2. Comparatie cu contractul de agentie _______________________________ 41
3. Comparatie cu contractul de consignatie ____________________________ 42
4. Retrospectiva istorica: comparatie intre contractul de mandat comercial
si mandatul civil inainte de intrarea in vigoare a noului Cod civil _________ 43
4.1. Asemanari intre contractul de mandat comercial si mandatul
de drept civil _______________________________________________ 43
4.2. Deosebiri intre contractul de mandat comercial si mandatul
de drept civil _______________________________________________ 44
Capitolul II. Conditiile de validitate a contractului de mandat cu reprezentare __ 46
Sectiunea 1. Conditiile de forma ale contractului de mandat cu reprezentare _____ 46
1. Mandatul expres si tacit _________________________________________ 46
1.1. Mandatul expres ____________________________________________ 46
1.2. Mandatul tacit_______________________________________________ 47
2. Mandatul aparent ______________________________________________ 47
3. Dovada contractului de mandat cu reprezentare ______________________ 48
Sectiunea a 2-a. Conditiile de fond ale contractului de mandat cu reprezentare ___ 48
1. Capacitatea partilor_____________________________________________ 48
2. Consimtamantul _______________________________________________ 49
2.1. Exprimarea consimtamantului __________________________________ 49
2.2. Mandatul cu sine insusi si dubla reprezentare______________________ 50
2.3. Mandatul in interes comun_____________________________________ 51
3. Obiectul si intinderea mandatului __________________________________ 51
CUPRINS XVII
Capitolul III. Efectele contractului de mandat cu reprezentare________________ 53
Sectiunea 1. Obligatiile mandatarului ____________________________________ 53
1. Obligatia de executare a mandatului _______________________________ 53
1.1. Continutul obligatiei de executare a mandatului ____________________ 53
1.2. Substituirea mandatarului _____________________________________ 54
1.3. Dreptul de substituire in cazul mandatului administratorului unei
societati comerciale _________________________________________ 55
1.4. Pluralitatea de mandatari______________________________________ 56
1.5. Pluralitatea de mandatari in cazul mandatului administratorilor
unei societati comerciale______________________________________ 57
2. Obligatia de a indeplini indatoririle cu buna-credinta si cu diligenta
unui bun proprietar ____________________________________________ 58
3. Obligatia de a da socoteala ______________________________________ 59
4. Obligatia de a instiinta pe mandant cu privire la executarea mandatului ____ 59
5. Obligatia de a plati dobanzi la sumele de bani cuvenite mandantului ______ 60
6. Raspunderea mandatarului pentru obligatiile tertilor ___________________ 61
Sectiunea a 2-a. Obligatiile mandantului _________________________________ 62
1. Obligatia de a pune la dispozitia mandatarului mijloacele necesare in
vederea executarii mandatului ___________________________________ 62
2. Obligatia de a plati mandatarului remuneratia datorata in schimbul
executarii mandatului __________________________________________ 63
3. Obligatia de a restitui mandatarului cheltuielile efectuate pentru
executarea mandatului _________________________________________ 64
Sectiunea a 3-a. Dreptul de retentie al mandatarului ________________________ 64
Sectiunea a 4-a. Efectele executarii contractului de mandat cu reprezentare _____ 66
1. Raporturile dintre mandant si terti__________________________________ 67
2. Raporturile dintre mandatar si terti _________________________________ 68
Sectiunea a 5-a. Aplicarea regulilor mandatului in materia obligatiilor si
raspunderilor administratorilor societatilor comerciale ___________________ 69
Capitolul IV. Incetarea contractului de mandat cu reprezentare ______________ 71
Sectiunea 1. Cazurile de incetare a contractului de mandat cu reprezentare _____ 71
1. Cauzele generale de incetare a contractului de mandat cu reprezentare ___ 71
2. Cauzele particulare de incetare a contractului de mandat cu reprezentare __ 71
2.1. Revocarea mandatului de catre mandant (denuntarea unilaterala) _____ 72
2.2. Renuntarea mandatarului la contract ____________________________ 73
2.3. Moartea, incapacitatea sau falimentul mandantului ori al mandatarului __ 74
Sectiunea a 2-a. Efectele incetarii contractului_____________________________ 76
Titlul IV. Contractul de mandat fara reprezentare _________________________78
Capitolul I. Notiunea si felurile contractului de mandat fara reprezentare ______ 78
Sectiunea 1. Notiunea de contract de mandat fara reprezentare _______________ 78
Sectiunea a 2-a. Felurile contractului de mandat fara reprezentare_____________ 79
1. Contractul de comision __________________________________________ 79
2. Contractul de consignatie ________________________________________ 79
3. Contractul de expeditie__________________________________________ 79
4. Contractul de prestatii terminale___________________________________ 80
Capitolul II. Contractul de comision _____________________________________ 81
Sectiunea 1. Notiunea si caracterele juridice ale contractului de comision.
Comparatie cu alte contracte apropiate ______________________________ 81
INTERMEDIEREA XVIII IN ACTIVITATEA COMERCIALA
1. Notiunea contractului de comision _________________________________ 81
2. Avantajele si importanta contractului de comision _____________________ 82
3. Caracterele juridice ale contractului de comision ______________________ 83
3.1. Contractul de comision este un contract consensual_________________ 84
3.2. Contractul de comision este un contract bilateral (sinalagmatic)________ 84
3.3. Contractul de comision este un contract cu titlu oneros ______________ 84
3.4. Contractul de comision este un contract intuitu personae _____________ 86
3.5. Contractul de comision este, dupa caz, un contract cu executare
dintr-o data (uno ictu) sau cu executare succesiva__________________ 86
3.6. Comparatie intre contractul de comision si alte contracte
de intermediere _____________________________________________ 86
3.6.1. Comparatie cu contractul de mandat cu reprezentare____________ 86
3.6.2. Comparatie cu contractul de consignatie______________________ 88
3.6.3. Comparatie cu contractul de expeditie________________________ 89
3.6.4. Comparatie cu contractul de agentie _________________________ 90
3.6.5. Comparatie cu contractul de intermediere ocazionala____________ 91
Sectiunea a 2-a. Conditii de validitate ale contractului de comision _____________ 92
1. Conditiile de forma ale contractului de comision_______________________ 92
1.1. Forma scrisa ori verbala a contractului de comision _________________ 92
1.2. Contractul de comision poate fi expres ori tacit_____________________ 93
2. Dovada contractului de comision __________________________________ 93
3. Conditiile de fond ale contractului de comision________________________ 94
3.1. Capacitatea partilor __________________________________________ 94
3.2. Consimtamantul_____________________________________________ 95
3.2.1. Exprimarea consimtamantului ______________________________ 95
3.2.2. Contractul incheiat cu sine insusi ___________________________ 96
3.3. Obiectul si intinderea contractului de comision _____________________ 98
Sectiunea a 3-a. Efectele contractului de comision _________________________ 99
1. Efectele contractului de comision in raporturile dintre comitent
si comisionar ________________________________________________ 100
1.1. Obligatiile comisionarului_____________________________________ 100
1.1.1. Obligatia de executare a mandatului incredintat acestuia
de catre comitent ________________________________________ 100
1.1.2. Obligatia de a da socoteala comitentului cu privire la indeplinirea
mandatului incredintat ____________________________________ 106
1.1.3. Obligatia de a indeplini indatoririle sale cu buna-credinta si cu
diligenta unui bun proprietar________________________________ 108
1.1.4. Obligatia de a tine registre comerciale, in continutul carora sa
evidentieze in mod distinct fiecare operatiune efectuata __________ 108
1.1.5. Raspunderea comisionarului pentru obligatiile tertilor ___________ 109
1.2. Obligatiile comitentului_______________________________________ 109
1.2.1. Obligatia de a plati comisionarului remuneratia corespunzatoare
executarii mandatului _____________________________________ 109
1.2.2. Obligatia de a restitui comisionarului toate cheltuielile facute
in scopul executarii insarcinarilor primite ______________________ 111
2. Dreptul de retentie asupra bunurilor comitentului _____________________ 112
3. Efectele executarii contractului de comision_________________________ 114
3.1. Raporturile dintre comisionar si terti ____________________________ 114
3.2. Raporturile dintre comitent si terti ______________________________ 115
CUPRINS XIX
3.3. Clauza star del credere (ducroire)______________________________ 117
Sectiunea a 4-a. Incetarea contractului de comision _______________________ 119
1. Cazurile de incetare a contractului de comision______________________ 119
1.1. Cauzele generale de incetare a contractului de comision____________ 119
1.2. Cauzele particulare de incetare a contractului de comision __________ 119
1.2.1. Revocarea comisionului de catre comitent (denuntarea
unilaterala) _____________________________________________ 120
1.2.2. Renuntarea comisionarului la contract ______________________ 121
1.2.3. Moartea, incapacitatea sau falimentul comitentului ori al
comisionarului __________________________________________ 121
2. Efectele incetarii contractului de comision __________________________ 122
Capitolul III. Contractul de consignatie__________________________________ 124
Sectiunea 1. Consideratii generale privind contractul de consignatie___________ 124
1. Notiunea de contract de consignatie ______________________________ 124
2. Reglementarea contractului de consignatie _________________________ 125
Sectiunea a 2-a. Caracterele juridice ale contractului de consignatie __________ 126
1. Contractul de consignatie este un contract consensual ________________ 127
2. Contractul de consignatie este, in principiu, un contract cu titlu oneros____ 127
3. Contractul de consignatie este un contract bilateral (sinalagmatic) _______ 128
4. Contractul de consignatie este un contract intuitu personae ____________ 128
5. Contractul de consignatie este un contract netranslativ de proprietate ____ 129
Sectiunea a 3-a. Comparatie intre contractul de consignatie si alte institutii
juridice apropiate_______________________________________________ 129
1. Comparatie cu contractul de mandat cu reprezentare _________________ 130
2. Comparatie cu contractul de comision _____________________________ 131
3. Comparatie cu contractul de expeditie _____________________________ 131
4. Comparatie cu contractul de agentie ______________________________ 132
Sectiunea a 4-a. Conditii de validitate___________________________________ 134
1. Forma contractului de consignatie ________________________________ 134
2. Dovada contractului de consignatie _______________________________ 134
3. Conditiile de fond ale contractului de consignatie_____________________ 136
3.1. Capacitatea partilor _________________________________________ 136
3.2. Consimtamantul____________________________________________ 136
3.3. Obiectul si intinderea contractului de consignatie __________________ 137
Sectiunea a 5-a. Efectele contractului de consignatie ______________________ 138
1. Efectele contractului de consignatie in raporturile dintre consignant
si consignatar _______________________________________________ 139
1.1. Obligatiile consignantului_____________________________________ 139
1.1.1. Obligatia de a preda consignatarului bunurile mobile care
urmeaza a fi vandute _____________________________________ 139
1.1.2. Obligatia de a plati consignatarului remuneratia cuvenita ________ 141
1.1.3. Obligatia de a restitui consignatarului cheltuielile efectuate
de acesta cu ocazia indeplinirii insarcinarilor primite_____________ 142
1.2. Obligatiile consignatarului ____________________________________ 143
1.2.1. Obligatia de a primi, pastra si asigura bunurile incredintate
spre vanzare ___________________________________________ 143
1.2.2. Obligatia de a executa insarcinarile acordate de consignant _____ 146
1.2.3. Obligatia de a da socoteala consignantului cu privire la
indeplinirea imputernicirii incredintate ________________________ 148
INTERMEDIEREA XX IN ACTIVITATEA COMERCIALA
2. Dreptul de retentie al consignatarului ______________________________ 150
3. Efectele executarii contractului de consignatie_______________________ 151
3.1. Raporturile dintre consignatar si terti____________________________ 151
3.2. Raporturile dintre consignant si terti ____________________________ 152
4. Consecintele nerespectarii obligatiilor _____________________________ 153
4.1. Raspunderea civila _________________________________________ 153
4.2. Raspunderea penala ________________________________________ 153
Sectiunea a 6-a. Incetarea contractului de consignatie _____________________ 155
1. Cazurile de incetare a contractului de consignatie ____________________ 155
1.1. Cauzele generale de incetare a contractului de consignatie __________ 155
1.2. Cauzele particulare de incetare a contractului de consignatie ________ 155
1.2.1. Revocarea imputernicirii de catre consignant _________________ 156
1.2.2. Renuntarea consignatarului la contract ______________________ 157
1.2.3. Moartea, dizolvarea, falimentul, interdictia sau radierea
consignantului ori a consignatarului __________________________ 157
2. Efectele incetarii contractului de consignatie ________________________ 158
Capitolul IV. Contractul de expeditie____________________________________ 159
Sectiunea 1. Notiunea si importanta contractului de expeditie ________________ 159
Sectiunea a 2-a. Caracterele juridice ale contractului de expeditie ____________ 162
1. Contractul de expeditie este un contract consensual __________________ 162
2. Contractul de expeditie este un contract bilateral (sinalagmatic) _________ 163
3. Contractul de expeditie este un contract cu titlu oneros ________________ 163
4. Contractul de expeditie este un contract intuitu personae ______________ 164
5. Contractul de expeditie este un contract comutativ ___________________ 164
Sectiunea a 3-a. Incheierea contractului de expeditie ______________________ 165
1. Partile contractului de expeditie __________________________________ 165
2. Forma contractului de expeditie __________________________________ 167
3. Conditiile de fond ale contractului de expeditie_______________________ 168
3.1. Capacitatea partilor _________________________________________ 168
3.2. Consimtamantul____________________________________________ 168
3.3. Obiectul si intinderea contractului de expeditie ____________________ 169
Sectiunea 4. Efectele contractului de expeditie ___________________________ 171
1. Efectele contractului de expeditie in raporturile dintre expeditor
si comitent __________________________________________________ 171
1.1. Obligatiile expeditorului ______________________________________ 171
1.1.1. Obligatia de a executa imputernicirea primita _________________ 171
1.1.2. Obligatia de a da socoteala expeditorului pentru indeplinirea
imputernicirii primite ______________________________________ 176
1.1.3. Obligatia de a asigura marfurile care urmeaza a fi transportate,
daca exista clauza expresa in acest sens _____________________ 177
1.2. Incheierea contractului cu sine insusi ___________________________ 177
1.3. Substituirea expeditorului_____________________________________ 178
1.4. Pluralitatea de expeditori _____________________________________ 180
1.5. Garantiile expeditorului ______________________________________ 181
1.6. Raspunderea expeditorului ___________________________________ 185
1.6.1. Raspunderea expeditorului pentru fapta proprie _______________ 186
1.6.2. Raspunderea expeditorului pentru fapta altuia ________________ 189
1.7. Obligatiile comitentului_______________________________________ 189
1.7.1. Obligatia de a pune la dispozitia expeditorului marfurile care
urmeaza a fi transportate la destinatia stabilita _________________ 189
1.7.2. Obligatia de a plati remuneratia cuvenita expeditorului pentru
activitatea prestata _______________________________________ 190
CUPRINS XXI
1.7.3. Obligatia de a plati expeditorului cheltuielile efectuate in
vederea indeplinirii contractului de expeditie ___________________ 191
1.8. Raspunderea comitentului____________________________________ 192
2. Efectele contractului de expeditie in raporturile dintre expeditor si
transportator ________________________________________________ 193
Sectiunea a 5-a. Expeditia de marfuri cu regim special _____________________ 194
1. Expeditia de marfuri periculoase _________________________________ 194
2. Expeditia de marfuri perisabile ___________________________________ 195
3. Expeditii de marfuri prin tehnica grupajului__________________________ 195
4. Expeditia de marfuri in trafic combinat (multimodal)___________________ 195
5. Expeditia de marfuri in containere ________________________________ 196
Sectiunea a 6-a. Incetarea contractului de expeditie _______________________ 197
Capitolul V. Contractul de prestatii terminale ____________________________ 199
Sectiunea 1. Notiunea si caracteristicile generale ale contractului de prestatii
terminale _____________________________________________________ 199
1. Notiunea de contract de prestatii terminale _________________________ 199
2. Cadrul legal__________________________________________________ 201
3. Natura juridica a contractului ____________________________________ 202
Sectiunea a 2-a. Efectele contractului de prestatii terminale _________________ 203
1. Obligatiile executantului operatiunilor terminale ______________________ 204
1.1. Obligatia de a lua in primire marfurile comitentului _________________ 204
1.2. Obligatia de a emite/semna un document de preluare a marfurilor_____ 205
1.3. Obligatia de a executa operatiunile terminale _____________________ 206
2. Drepturile executantului operatiunilor terminale ______________________ 207
2.1. Dreptul de retentie asupra incarcaturii __________________________ 207
2.2. Dreptul de a vinde incarcatura ________________________________ 208
2.3. Dreptul de fi remunerat pentru prestatiile executate ________________ 210
3. Raspunderea executantului operatiunilor terminale ___________________ 210
3.1. Conditiile pentru angajarea raspunderii executantului_______________ 210
3.2. Cauze exoneratorii de raspundere _____________________________ 212
3.3. Pluralitatea de persoane raspunzatoare _________________________ 213
3.4. Agravarea raspunderii executantului____________________________ 213
3.5. Repararea prejudiciului produs ________________________________ 214
3.6. Moneda de calcul al despagubirilor_____________________________ 216
Sectiunea a 3-a. Regimul marfurilor periculoase __________________________ 216
Sectiunea a 4-a. Raporturile litigioase dintre parti _________________________ 217
1. Actiunile judiciare sau arbitrale___________________________________ 217
2. Prescriptia extinctiva in actiunea directa introdusa impotriva
operatorului _________________________________________________ 217
3 Prescriptia extinctiva in actiunea in regres introdusa impotriva
operatorului _________________________________________________ 218
Titlul V. Contractul de agentie ________________________________________219
Capitolul I. Contractul de agentie in dreptul intern ________________________ 219
Sectiunea 1. Notiunea si caracterele juridice ale contractului de agentie.
Comparatie cu alte contracte apropiate _____________________________ 219
1. Notiunea de agentie si reglementarea contractului de agentie___________ 219
2. Caracterele juridice ale contractului de agentie ______________________ 222
2.1. Contractul de agentie este un contract bilateral (sinalagmatic)________ 222
INTERMEDIEREA XXII IN ACTIVITATEA COMERCIALA
2.2. Contractul de agentie este un contract cu titlu oneros_______________ 223
2.3. Contractul de agentie este un contract comutativ __________________ 224
2.4. Contractul de agentie este un contract cu executare succesiva _______ 224
2.5. Contractul de agentie este un contract consensual_________________ 225
2.6. Contractul de agentie este un contract intuitu personae _____________ 225
3. Comparatie intre contractul de agentie si contractul de mandat
cu reprezentare ______________________________________________ 225
Sectiunea a 2-a. Conditiile de validitate ale contractului de agentie____________ 228
1. Forma contractului de agentie ___________________________________ 228
2. Conditiile de fond ale contractului de agentie ________________________ 229
2.1. Capacitatea partilor _________________________________________ 229
2.2. Consimtamantul____________________________________________ 230
2.3. Obiectul si intinderea contractului de agentie _____________________ 231
Sectiunea a 3-a. Efectele contractului de agentie__________________________ 234
1. Efectele contractului de agentie in relatia dintre agent si comitent________ 234
1.1. Obligatiile agentului _________________________________________ 234
1.1.1. Obligatia de executare a imputernicirii primite din partea
comitentului ____________________________________________ 234
1.1.2. Obligatia de a procura si comunica comitentului informatiile
privitoare la regiunea ori regiunile convenite prin contract, pentru
executarea contractului de agentie___________________________ 238
1.1.3. Obligatia de a indeplini imputernicirea acordata in conditii
cat mai avantajoase pentru comitent _________________________ 239
1.1.4. Obligatia de a se conforma instructiunilor rezonabile primite
din partea comitentului ____________________________________ 240
1.1.5. Obligatia de a tine evidenta tuturor operatiunilor cu caracter
profesional efectuate in temeiul imputernicirii emise de comitent ___ 241
1.1.6. Obligatia de a pastra bunurile si esantioanele primite de la
comitent, in conditii corespunzatoare_________________________ 241
1.2. Obligatiile comitentului_______________________________________ 242
1.2.1. Obligatia de a pune la dispozitia agentului mostre, cataloage,
tarife, precum si orice alte documente privind bunurile si
serviciile comitentului _____________________________________ 243
1.2.2. Obligatia de a furniza agentului toate informatiile necesare
pentru executarea contractului de agentie _____________________ 243
1.2.3. Obligatia de a plati agentului remuneratia cuvenita pentru
activitatea prestata _______________________________________ 244
1.2.4. Obligatia comitentului de a indeplini orice alta prestatie care ii
revine in temeiul contractului si al prevederilor legale in materie____ 247
2. Efectele contractului de agentie fata de terti_________________________ 248
Sectiunea a 4-a. Incetarea contractului de agentie_________________________ 250
1. Cazurile de incetare a contractului de agentie _______________________ 250
1.1. Expirarea termenului contractului ______________________________ 250
1.2. Denuntarea unilaterala a contractului de agentie __________________ 251
1.3. Rezilierea contractului de agentie ______________________________ 251
2. Efectele incetarii contractului de agentie ___________________________ 252
2.1. Indemnizatii _______________________________________________ 252
2.2. Despagubiri _______________________________________________ 253
CUPRINS XXIII
Capitolul II. Aplicatii ale contractului de agentie __________________________ 255
Sectiunea 1. Intermediarii in cadrul pietelor reglementate, al instrumentelor
financiare si al burselor de valori si de marfuri ________________________ 255
1. Intermediarii in cadrul pietei de capital. Introducere. Aspecte si notiuni
generale ___________________________________________________ 255
2. Societatile de servicii de investitii financiare (S.S.I.F.) _________________ 259
2.1. Notiune. Natura juridica. Obiect________________________________ 259
2.2. Constituirea si autorizarea functionarii unei Societati de Servicii de
Investitii Financiare _________________________________________ 261
2.3. Reguli prudentiale cu privire la actionari, conducerea, administrarea
si controlul unei Societati de Servicii de Investitii Financiare _________ 264
2.3.1. Organele de administrare ________________________________ 265
2.3.2. Adunarea generala a Societatii de Servicii de Investitii Financiare _ 267
2.3.3. Organele de control si de audit ____________________________ 268
2.3.4. Aspecte comune privind abaterile de la lege__________________ 270
2.4. Administrarea speciala, lichidarea administrativa si insolventa
Societatii de Servicii de Investitii Financiare______________________ 270
2.5. Activitatea de intermediere internationala si operatiunile
transfrontaliere ____________________________________________ 271
3. Institutiile de credit autorizate ____________________________________ 274
4. Contractul de prestare de servicii de investitii financiare _______________ 275
4.1. Definitie. Caractere juridice ___________________________________ 275
4.2. Partile si obiectul. Conditii de valabilitate si cuprinsul contractului _____ 276
4.3. Efectele contractului ________________________________________ 278
4.3.1. Obligatiile intermediarului ________________________________ 278
4.3.2. Obligatiile clientului _____________________________________ 291
4.4. Cazuri de incetare a contractului_______________________________ 293
4.5. Cazul special al contractelor incheiate la distanta sau prin internet ____ 294
5. Intermediarii in materia burselor de marfuri _________________________ 297
Sectiunea a 2-a. Intermediarii in domeniul asigurarilor si/sau reasigurarilor _____ 301
1. Aspecte si notiuni generale privind intermedierea in asigurari
si/sau reasigurari_____________________________________________ 301
2. Participantii in cadrul activitatii de intermediere in asigurare
si/sau reasigurare si regimul lor juridic ____________________________ 304
2.1. Notiuni si clasificare_________________________________________ 304
2.2. Intermediarii persoane fizice __________________________________ 306
2.3. Intermediarii persoane juridice ________________________________ 309
2.3.1. Introducere____________________________________________ 309
2.3.2. Constituirea si autorizarea functionarii persoanelor juridice ______ 309
2.3.3. Functionarea intermediarilor persoane juridice ________________ 314
2.3.4. Aspecte privind lichidarea (dizolvarea) si insolventa
intermediarilor persoane juridice ____________________________ 317
3. Contractele de intermediere in activitatile de asigurare si/sau
reasigurare _________________________________________________ 318
Capitolul III. Contractul international de agentie __________________________ 322
Sectiunea 1. Notiunea de contract international de agentie. Aspecte generale ___ 322
Sectiunea a 2-a. Incheierea contractului international de agentie _____________ 323
1. Obiectul contractului ___________________________________________ 324
2. Partile contractului ____________________________________________ 325
INTERMEDIEREA XXIV IN ACTIVITATEA COMERCIALA
3. Durata contractului ____________________________________________ 326
4. Legea aplicabila si solutionarea litigiilor in legatura cu contractul
international de agentie ________________________________________ 326
5. Nulitatea, modificarea si cesiunea contractului international de agentie ___ 327
Sectiunea a 3-a. Efectele contractului international de agentie _______________ 327
1. Obligatiile agentului____________________________________________ 327
1.1. Obligatia de a promova vanzarea marfurilor principalului, prin
obtinerea de oferte si negocierea de contracte cu tertii, conform
instructiunilor principalului si cu diligenta specifica unui comerciant____ 328
1.1.1. Obligatiile agentului de executare a imputernicirii si efectele
contractului de agentie dupa cum agentul actioneaza cu
sau fara reprezentare _____________________________________ 329
1.1.2. Depasirea limitelor imputernicirii de catre agent _______________ 331
1.1.3. Ratificarea actelor indeplinite de agent fara imputernicire
sau cu depasirea limitelor imputernicirii acordate _______________ 332
1.2. Obligatia de neconcurenta____________________________________ 332
1.3. Obligatia de a organiza promovarea vanzarilor____________________ 333
1.4. Obligatia de a asigura un volum minim al vanzarilor ________________ 334
1.5. Obligatia de a informa pe principal _____________________________ 334
1.6. Obligatia de a verifica solvabilitatea tertilor ale caror oferte
le transmite principalului _____________________________________ 335
1.7. Obligatia agentului de a utiliza numele comercial, marcile si
alte simboluri ale principalului in scopul executarii contractului
de agentie ________________________________________________ 336
2. Obligatiile principalului _________________________________________ 337
2.1. Obligatia de a informa pe agent________________________________ 337
2.2. Obligatia de plata catre agent a comisionului corespunzator
activitatii prestate___________________________________________ 338
2.2.1. Modul de calcul al comisionului ____________________________ 339
2.2.2. Plata comisionului in cazul operatiunilor nefinalizate____________ 340
2.3. Obligatia de a respecta exclusivitatea acordata agentului____________ 340
3. Dreptul de substituire a agentului _________________________________ 341
Sectiunea a 4-a. Incetarea contractului international de agentie ______________ 341
1. Cazurile de incetare a contractului ________________________________ 341
1.1. Expirarea contractului _______________________________________ 342
1.2. Denuntarea unilaterala a contractului ___________________________ 342
1.3. Rezilierea contractului _______________________________________ 343
2. Efectele incetarii contractului ____________________________________ 344
2.1. Obligatia agentului de a executa actele necesare prevenirii
producerii de daune principalului_______________________________ 344
2.2. Obligatia principalului de a plati agentului comision pentru contractele
incheiate ulterior datei incetarii contractului ______________________ 344
2.3. Obligatia principalului de a plati agentului o indemnizatie la incetarea
contractului _______________________________________________ 345
2.4. Obligatia agentului de a restitui documentele, materialele publicitare si
mostrele primite de la principal ________________________________ 346
CUPRINS XXV
Titlul VI. Contractul de intermediere ocazionala _________________________347
Capitolul I. Notiunea de contract de intermediere ocazionala. Aspecte
generale _______________________________________________________ 347
Capitolul II. Incheierea contractului de intermediere ocazionala _____________ 349
Sectiunea 1. Obiectul contractului _____________________________________ 349
Sectiunea a 2-a. Partile contractului____________________________________ 350
Sectiunea a 3-a. Natura juridica a contractului____________________________ 350
Sectiunea a 4-a. Legea aplicabila contractului si solutionarea litigiilor in
legatura cu contractul de intermediere ocazionala _____________________ 351
Capitolul III. Efectele contractului de intermediere ocazionala ______________ 352
Sectiunea 1. Obligatiile comune celor doua parti __________________________ 352
1. Obligatia de a executa cu buna-credinta indatoririle contractuale ________ 352
2. Obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor___________________ 353
Sectiunea a 2-a. Obligatiile intermediarului ______________________________ 353
1. Obligatia de a furniza informatii si asistenta clientului sau ______________ 354
2. Obligatia de neconcurenta ______________________________________ 356
Sectiunea a 3-a. Obligatiile clientului ___________________________________ 357
1. Obligatia de plata a remuneratiei cuvenite intermediarului pentru
activitatea prestata ___________________________________________ 357
2. Obligatia de a restitui cheltuielile efectuate de intermediar _____________ 359
3. Obligatia de respectare a exclusivitatii acordate intermediarului _________ 359
4. Obligatia de a comunica incheierea contractului intermediat ____________ 361
Capitolul IV. Incetarea contractului de intermediere ocazionala _____________ 362
Sectiunea 1. Cazurile de incetare a contractului __________________________ 362
1. Expirarea contractului__________________________________________ 362
2. Rezilierea contractului _________________________________________ 363
Sectiunea a 2-a. Efectele incetarii contractului____________________________ 364
Titlul VII. Cazul special al persoanei care actioneaza in relatia cu tertii
in numele si pe seama ei insesi, dar in realizarea unui interes
juridic si economic comun _______________________________________365
Capitolul I. Contractul de franciza______________________________________ 365
Sectiunea 1. Notiunea si temeiul juridic ale operatiunii de franciza ____________ 365
1. Notiunea de franciza. Definitii legale, jurisprudentiale si doctrinare _______ 365
2. Contractul, ca instrument juridic al francizei. Codificarea lui de catre
Camera de Comert Internationala din Paris ________________________ 366
Sectiunea a 2-a. Definitia si caracterele juridice ale contractului de franciza.
Comparatie cu alte contracte conexe _______________________________ 368
1. Definitia contractului de franciza__________________________________ 368
2. Caracterele juridice ale contractului de franciza______________________ 368
3. Comparatie intre contractul de franciza si alte contracte conexe_________ 369
3.1. Aspecte introductive ________________________________________ 369
3.2. Comparatie cu contractul de mandat cu reprezentare ______________ 370
3.3. Comparatie cu contractul de comision __________________________ 370
3.4. Comparatie cu contractul de agentie____________________________ 371
3.5. Comparatie cu contractul de distributie exclusiva __________________ 371
Sectiunea a 3-a. Elementele constitutive ale contractului de franciza __________ 372
1. Partile contractante____________________________________________ 372
1.1. Francizorul________________________________________________ 372
INTERMEDIEREA XXVI IN ACTIVITATEA COMERCIALA
1.2. Francizatul (beneficiarul francizei)______________________________ 373
1.3. Reteaua de franciza_________________________________________ 374
2. Obiectul contractului. Formele si modalitatile de franciza_______________ 376
2.1. Aspecte generale privind obiectul contractului_____________________ 376
2.2. Formele contractului ________________________________________ 377
2.2.1. Clasificarea contractului dupa criteriul domeniului de
activitate in care opereaza franciza __________________________ 377
2.2.1.1. Franciza de distributie __________________________________377
2.2.1.2. Franciza de servicii ____________________________________378
2.2.1.3. Franciza de productie sau industriala_______________________378
2.2.2. Clasificarea contractului dupa criteriul modalitatilor de
exploatare a francizei _____________________________________ 379
2.2.2.1. Franciza financiara_____________________________________379
2.2.2.2. Franciza de stand _____________________________________379
2.2.2.3. Franciza afiliata _______________________________________380
2.2.2.4. Franciza zonala _______________________________________380
2.2.2.5. Polidistributia, polifranciza si multifranciza___________________380
2.2.3. Clasificarea contractului dupa criteriul gradului de determinare
a conceptului francizabil ___________________________________ 380
2.2.3.1. Franciza de afaceri_____________________________________380
2.2.3.2. Franciza Nisa_________________________________________381
2.2.3.3. Franciza multi-conceptuala ______________________________381
2.2.3.4. Acordul reciproc de franciza______________________________381
2.2.3.5. Subfranciza __________________________________________381
2.2.4. Modalitatile de francizare la nivel international ________________ 382
2.2.4.1. Franciza directa _______________________________________382
2.2.4.2. Deschiderea unei reprezentante sau filiale __________________382
2.2.4.3. Contractul de franciza principala __________________________382
2.2.4.4. Franciza prin societati mixte______________________________383
3. Continutul contractului de franciza ________________________________ 384
3.1. Relatiile precontractuale _____________________________________ 384
3.1.1. Continutul fazei precontractuale ___________________________ 384
3.1.2. Obligatia de informare ___________________________________ 385
3.1.2.1. Natura juridica a obligatiei _______________________________385
3.1.2.2. Continutul obligatiei ____________________________________387
3.1.2.3. Sanctiunea___________________________________________389
3.1.2.4. Publicitatea si selectia beneficiarului _______________________389
3.2. Clauzele generale ale contractului de franciza ____________________ 390
3.2.1. Obligatiile francizorului___________________________________ 390
3.2.1.1. Aspecte generale______________________________________390
3.2.1.2. Transmiterea semnelor distinctive _________________________391
3.2.1.3. Comunicarea know-how-ului _____________________________393
3.2.1.4. Asistenta tehnica si/sau comerciala________________________398
3.2.1.5. Obligatia de exclusivitate teritoriala acordata beneficiarului______399
3.2.2. Obligatiile francizatului (beneficiarul francizei)_________________ 401
3.2.2.1. Aspecte generale______________________________________401
3.2.2.2. Platile care trebuie facute de beneficiar _____________________401
3.2.2.3. Obligatia de exclusivitate teritoriala a beneficiarului
(de aprovizionare exclusiva) ________________________________403
3.2.2.4. Obligatia de vanzare a bunurilor francizate la un anumit pret ____404
3.2.2.5. Obligatia de dezvoltare a retelei___________________________405
CUPRINS XXVII
3.2.2.6. Obligatia de nonconcurenta______________________________ 405
3.2.2.7. Obligatia de confidentialitate _____________________________ 407
3.2.2.8. Obligatia de asigurare a bunurilor _________________________ 408
3.2.3. Alte clauze ale contractului de franciza ______________________ 408
3.2.3.1. Durata contractului si reinnoirea __________________________ 408
3.2.3.2. Modificarea contractului. Impreviziunea contractului.
Forta majora____________________________________________ 409
3.2.3.3. Cesiunea contractului __________________________________ 411
3.2.3.4. Raspunderea contractuala, rezilierea si incetarea
contractului _____________________________________________ 412
3.2.3.5. Clauze finale _________________________________________ 414
3.2.3.6. Clauzele specifice contractelor internationale de franciza_______ 415
Capitolul II. Contractul de distributie exclusiva___________________________ 418
Sectiunea 1. Notiunea de contract de distributie exclusiva. Aspecte generale____ 418
Sectiunea a 2-a. Incheierea contractului de distributie exclusiva ______________ 420
1. Obiectul contractului de distributie exclusiva ________________________ 421
2. Partile contractului de distributie exclusiva__________________________ 421
3. Natura juridica a contractului ____________________________________ 422
4. Legea aplicabila contractului si solutionarea litigiilor nascute in
legatura cu contractul de distributie exclusiva_______________________ 424
5. Nulitatea, modificarea si cesiunea contractului de distributie exclusiva ____ 425
Sectiunea a 3-a. Efectele contractului de distributie exclusiva ________________ 425
1. Aspecte generale _____________________________________________ 425
2. Obligatia de confidentialitate_____________________________________ 426
3. Obligatiile furnizorului __________________________________________ 426
3.1. Obligatia de livrare a marfii ___________________________________ 426
3.2. Obligatia de a respecta exclusivitatea acordata distribuitorului________ 427
3.3. Obligatia de a acorda distribuitorului permisiunea de a utiliza
numele comercial, marcile si orice alte simboluri ale furnizorului ______ 428
3.4. Obligatia furnizorului de a plati remuneratia cuvenita pentru
activitatea prestata _________________________________________ 429
3.5. Obligatia de informare a furnizorului ____________________________ 430
4. Obligatiile distribuitorului________________________________________ 430
4.1. Obligatia de preluare a marfii _________________________________ 430
4.2. Obligatia de plata a pretului marfii livrate de furnizor _______________ 431
4.3. Obligatia de respectare a teritoriului convenit de parti pentru
executarea contractului______________________________________ 432
4.4. Obligatia de neconcurenta____________________________________ 433
4.5. Obligatia de respectare a preturilor de revanzare stabilite de furnizor __ 433
4.6. Obligatia de a utiliza numele comercial, marcile si simbolurile
furnizorului in scopul exclusiv al contractului _____________________ 434
4.7. Obligatia de promovare a vanzarii marfurilor furnizorului ____________ 435
4.8. Obligatia de a garanta si asigura service pentru marfurile distribuite ___ 435
4.9. Obligatia de informare a furnizorului ____________________________ 435
5. Suspendarea executarii contractului de distributie exclusiva ____________ 436
Sectiunea a 4-a. Incetarea contractului de distributie exclusiva _______________ 436
1. Cazurile de incetare a contractului ________________________________ 436
1.1. Expirarea contractului _______________________________________ 437
1.2. Denuntarea unilaterala a contractului ___________________________ 437
1.3. Rezilierea contractului _______________________________________ 438
INTERMEDIEREA XXVIII IN ACTIVITATEA COMERCIALA
1.3.1. Cazurile in care poate interveni rezilierea contractului
de distributie exclusiva ____________________________________ 438
1.3.2. Momentul de la care se produc efectele rezilierii_______________ 438
1.3.3. Rezilierea nejustificata a contractului de distributie exclusiva _____ 439
2. Efectele incetarii contractului de distributie exclusiva__________________ 439
2.1. Obligatia furnizorului de a plati catre distribuitor o indemnizatie
la incetarea contractului _____________________________________ 439
2.2. Obligatia distribuitorului de neconcurenta ________________________ 440
2.3. Restituirea documentelor si a marfurilor detinute in temeiul
contractului _______________________________________________ 440
Titlul VIII. Aspecte de drept international privat privind contractele
de intermediere________________________________________________ 441
Capitolul I. Legea aplicabila contractelor de intermediere __________________ 441
Sectiunea 1. Aplicarea legii alese de catre partile contractului de intermediere
(lex voluntatis) _________________________________________________ 442
1. Obiectul vointei partilor _________________________________________ 442
2. Modalitatea de exprimare a vointei partilor__________________________ 443
2.1. Alegerea expresa a lex contractus______________________________ 443
2.2. Alegerea tacita a lex contractus________________________________ 443
3. Intinderea vointei partilor________________________________________ 444
3.1. Modificarea alegerii facute de catre parti_________________________ 444
3.2. Limitele libertatii de alegere a partilor ___________________________ 444
4. Determinarea legii aplicabile contractului de intermediere dupa criterii
obiective (localizarea obiectiva a contractului) ______________________ 445
4.1. Primul criteriu de localizare obiectiva: in functie de tipul specific de
contract __________________________________________________ 446
4.1.1. Contractele de prestari de servicii, in general _________________ 446
4.1.2. Contractul de franciza ___________________________________ 447
4.1.3. Contractul de distributie __________________________________ 447
4.2. Cel de-al doilea criteriu de localizare obiectiva a contractului:
aplicarea legii tarii in care isi are resedinta obisnuita partea
contractanta care efectueaza prestatia caracteristica_______________ 447
4.3. Cel de-al treilea si cel de-al patrulea criteriu de localizare obiectiva a
contractului: cazurile in care contractul prezinta in mod vadit
legaturile cele mai stranse cu o alta lege ________________________ 447
Capitolul II. Domeniul legii aplicabile contractelor de intermediere __________ 449
Concluzii si propuneri de lege ferenda ____________________________________ 451
Bibliografie generala___________________________________________________ 463
Index ____________________________________________________________ 475


Pagini:    512
Data aparititei:    18 Iunie 2012

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.0573 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.