Codul de procedura fiscala - editia a XXXI-a - 5 ianuarie 2017 (Asa cum a fost modificat si completat prin O.u.G. nr. 50-2015, prin O.u.G. nr. 13-2016 si prin O.u.G. nr. 84-2016)

Codul de procedura fiscala - editia a XXXI-a - 5 ianuarie 2017 (Asa cum a fost modificat si completat prin O.u.G. nr. 50-2015, prin O.u.G. nr. 13-2016 si prin O.u.G. nr. 84-2016)
-15%
Preț: 12,75 lei
15,00 lei (-15%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Autor:
Anul publicării: 2017
Pagini: 258
Categoria: Procedura

DESCRIERE

CODUL DE PROCEDURA FISCALA  - asa cum a fost modificat si completat prin O.u.G. nr. 50/2015, prin O.u.G. nr. 13/2016 si prin O.u.G. nr. 84/2016.

DISPOZITII GENERALE
                Definitii
      Domeniul de aplicare a Codului de procedura fiscala
                Obiectul si sfera de aplicare a Codului de procedura fiscala
                Raportul Codului de procedura fiscala cu alte acte normative
                Principiul legalitatii
                Aplicarea unitara a legislatiei
                Exercitarea dreptului de apreciere
                Rolul activ si alte reguli de conduita pentru organul fiscal
                Limba oficiala in administratia fiscala
                Dreptul de a fi ascultat
                Obligatia de cooperare
                Secretul fiscal
                Buna-credinta
      Aplicarea prevederilor legislatiei fiscale
                Interpretarea legii
                Prevalenta continutului economic al situatiilor relevante din punct de vedere fiscal
                Eludarea legislatiei fiscale
RAPORTUL JURIDIC FISCAL
      Dispozitii privind raportul juridic fiscal
                Continutul raportului juridic fiscal
                Subiectele raportului juridic fiscal
                Imputernicitii
                Numirea curatorului fiscal
                Obligatiile reprezentantilor legali
      Dispozitii generale privind raportul sarcinii fiscale
                Nasterea creantelor si obligatiilor fiscale
                Stingerea creantelor fiscale
                Preluarea obligatiei fiscale
                Garantarea obligatiei fiscale
                Raspunderea solidara
                Dispozitii speciale privind stabilirea raspunderii
                Drepturile si obligatiile succesorilor
                Dispozitii privind cesiunea creantelor fiscale ale contribuabilului/platitorului
DISPOZITII PROCEDURALE GENERALE
      Competenta organului fiscal central
                Competenta generala a organului fiscal central
                Competenta materiala si teritoriala a organului fiscal central
                Domiciliul fiscal in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central
                Inregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
                Competenta in cazul sediilor secundare
                Competenta privind impozitul si contributiile aferente veniturilor din activitati agricole
                Competenta in cazul contribuabilului nerezident
                Schimbarea competentei
      Competenta organului fiscal local
                Competenta generala a organului fiscal local
                Competenta teritoriala a organului fiscal local
                Domiciliul fiscal in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal local
      Alte dispozitii privind competenta
                Competenta speciala
                Conflictul de competenta
                Conflictul de competenta in cazul organelor fiscale centrale
                Conflictul de competenta in cazul organelor fiscale locale
                Conflictul de interese
                Abtinerea si recuzarea
      Actele emise de organele fiscale
                Continutul si motivarea actului administrativ fiscal
                Comunicarea actului administrativ fiscal
                Opozabilitatea actului administrativ fiscal
                Nulitatea actului administrativ fiscal
                Anularea, desfiintarea sau modificarea actului administrativ fiscal
                Efectele anularii actului administrativ fiscal
                Solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in avans
                Indreptarea erorilor materiale din actul administrativ fiscal
                Prevederi aplicabile actelor de executare si altor acte emise de organele fiscale
      Administrarea si aprecierea probelor
         Dispozitii generale
                Mijloace de proba
                Dreptul organului fiscal de a solicita prezenta contribuabilu-lui/platitorului la sediul sau
                Comunicarea informatiilor intre organele fiscale
         Informatii si expertize
                Obligatia de a furniza informatii
                Furnizarea periodica de informatii
                Obligatii declarative cu privire la rezidentii altor state membre ale Uniunii Europene
                Obligatia institutiilor de credit de a furniza informatii
                Obligatia institutiilor financiare de a furniza informatii privind contribuabilii nerezidenti
                Expertiza
         Inscrisurile si constatarea la fata locului
                Prezentarea de inscrisuri
                Constatarea la fata locului
         Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi
                Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informatii, efectuarea de expertize si prezentarea unor inscrisuri
                Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informatii
         Colaborarea dintre autoritatile publice
                Obligatia autoritatilor si institutiilor publice de a furniza informatii si de a prezenta acte
                Colaborarea dintre autoritatile publice, institutiile publice sau de interes public
                Conditii si limite ale colaborarii
                Colaborarea interstatala dintre autoritatile publice
         Sarcina probei
                Forta probanta a documentelor justificative si evidentelor contabile
                Sarcina probei in dovedirea situatiei de fapt fiscale
                Dovedirea titularului dreptului de proprietate in scopul impozitarii
      Termene
                Calcularea termenelor
                Prelungirea termenelor
                Termenul de solutionare a cererilor contribuabilului/platitorului
                Cazul de forta majora si cazul fortuit
      Transmiterea cererilor de catre contribuabili/platitori si identificarea acestora in mediul electronic
                Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanta
                Identificarea contribuabilului/platitorului in mediul electronic
INREGISTRAREA FISCALA
                Sfera activitatii de inregistrare fiscala
                Obligatia de inregistrare fiscala
                Prevederi speciale privind inregistrarea fiscala a persoanelor fizice nerezidente
                Identificarea contribuabilului/platitorului in relatia cu organul fiscal local
                Declararea filialelor si sediilor secundare
                Forma si continutul declaratiei de inregistrare fiscala
                Certificatul de inregistrare fiscala
                Modificari ulterioare inregistrarii fiscale
                Modificari ulterioare inregistrarii fiscale in cazul persoanelor fizice sau juridice ori altor entitati supuse inregistrarii in registrul comertului
                Radierea inregistrarii fiscale
                Registrul contribuabililor/platitorilor
                Registrul contribuabililor/platitorilor inactivi/reactivati
STABILIREA CREANTELOR FISCALE
      Dispozitii generale
                Sfera si actele de stabilire a creantelor fiscale
                Stabilirea creantelor fiscale sub rezerva verificarii ulterioare
      Dispozitii privind decizia de impunere
                Decizia de impunere
                Renuntarea la stabilirea creantei fiscale
                Forma si continutul deciziei de impunere
                Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
                Deciziile referitoare la bazele de impozitare
                Decizii privind stabilirea unor creante bugetare
      Dispozitii privind declaratia fiscala
                Obligatia depunerii declaratiei fiscale
                Forma si continutul declaratiei fiscale
                Depunerea declaratiei fiscale
                Certificarea declaratiei fiscale depuse la organul fiscal central
                Corectarea declaratiei fiscale
      Stabilirea bazei de impozitare prin estimare
                Dreptul organului fiscal de a stabili baza de impozitare prin estimare
                Stabilirea din oficiu a creantelor fiscale ca urmare a nedepunerii declaratiei de impunere
      Despre evidentele fiscale si contabile
                Obligatia de a conduce evidenta fiscala
                Reguli pentru conducerea evidentelor contabile si fiscale
      Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
                Obiectul, termenul si momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie a dreptului de stabilire a creantelor fiscale
                Intreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de a stabili creante fiscale
                Efectul implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a stabili creante fiscale
CONTROLUL FISCAL
      Inspectia fiscala
                Obiectul inspectiei fiscale
                Persoanele supuse inspectiei fiscale
                Formele si intinderea inspectiei fiscale
                Metode de control
                Perioada supusa inspectiei fiscale
                Reguli privind inspectia fiscala
                Competenta de efectuare a inspectiei fiscale
                Reguli speciale privind competenta de efectuare a inspectiei fiscale de catre organul fiscal central
                Selectarea contribuabililor/platitorilor pentru inspectie fiscala
                Avizul de inspectie fiscala
                Inceperea inspectiei fiscale
                Obligatia de colaborare a contribuabilului/platitorului
                Locul si timpul desfasurarii inspectiei fiscale
                Durata efectuarii inspectiei fiscale
                Suspendarea inspectiei fiscale
                Reverificarea
                Refacerea inspectiei fiscale
                Dreptul contribuabilului/platitorului de a fi informat
                Rezultatul inspectiei fiscale
                Sesizarea organelor de urmarire penala
                Decizia de impunere provizorie
      Controlul inopinat
                Obiectul controlului inopinat
                Reguli privind desfasurarea controlului inopinat
      Controlul antifrauda
                Competenta de efectuare a controlului operativ si inopinat
                Reguli privind controlul operativ si inopinat
      Verificarea situatiei fiscale personale de catre organul fiscal central
                Obiectul si regulile privind verificarea persoanelor fizice
                Drepturile si obligatiile organului fiscal central
                Perioada, locul si durata desfasurarii verificarii situatiei fiscale personale
                Avizul de verificare
                Suspendarea verificarii
                Dreptul de colaborare al persoanei fizice verificate
                Reverificarea
                Raportul de verificare
                Decizia de impunere
                Alte norme aplicabile
      Verificarea documentara
                Sfera si obiectul verificarii documentare
                Rezultatul verificarii documentare
      Dispozitii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central
                Regimul actelor de sesizare a organelor de urmarire penala
                Dispozitii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central si local
COLECTAREA CREANTELOR FISCALE
      Dispozitii generale
                Colectarea creantelor fiscale
                Evidenta creantelor fiscale
                Scadenta creantelor fiscale
                Prevederi speciale privind scadenta si declararea creantelor fiscale
                Termenele de plata
                Obligatii fiscale restante
                Certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal central
                Certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal local
                Solicitarea certificatului de atestare fiscala de catre alte persoane decat contribuabilul
                Plata obligatiilor fiscale in cazuri speciale
                Publicarea listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante
      Stingerea creantelor fiscale prin plata, compensare si restituire
                Dispozitii privind efectuarea platii
                Dispozitii privind corectarea erorilor din documentele de plata intocmite de debitori
                Ordinea stingerii obligatiilor fiscale
                Reguli speciale privind stingerea creantelor fiscale prin plata sau compensare
                Compensarea
                Restituiri de sume
                Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata
                Prevederi speciale privind restituirea impozitului pe venit retinut la sursa
                Regularizarea obligatiilor fiscale in cazul reconsiderarii unei tranzactii de catre organul fiscal central
                Obligatia bancilor supuse regimului de supraveghere speciala sau de administrare speciala
      Dobanzi, penalitati de intarziere si penalitati de nedeclarare
                Dispozitii generale privind dobanzi si penalitati de intarziere
                Dobanzi
                Dobanzi in cazul impozitelor administrate de organul fiscal central pentru care perioada fiscala este anuala
                Penalitati de intarziere
                Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul platilor efectuate prin decontare bancara
                Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul compensarii
                Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul deschiderii procedurii insolventei
                Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul debitorilor pentru care s-a pronuntat o hotarare de dizolvare
                Penalitatea de nedeclarare in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central
                Dobanzi in cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget
                Majorari de intarziere in cazul obligatiilor fiscale datorate bugetelor locale
      Inlesniri la plata
         Instituirea posibilitatii acordarii inlesnirilor la plata
                Instituirea posibilitatii acordarii esalonarilor la plata de catre organul fiscal central
                Instituirea posibilitatii acordarii inlesnirilor la plata de catre organul fiscal local
         Procedura de acordare a esalonarii la plata de catre org. fiscal central
                Conditii de acordare a esalonarii la plata
                Cererea de acordare a esalonarii la plata
                Retragerea cererii de acordare a esalonarii la plata
                Prevederi speciale privind stingerea obligatiilor fiscale
                Alte prevederi speciale privind stingerea obligatiilor fiscale administrate de organul fiscal central
                Eliberarea certificatului de atestare fiscala
                Modul de solutionare a cererii
                Garantii
                Conditii de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata
                Modificarea deciziei de esalonare la plata in perioada de valabilitate a esalonarii
                Renuntarea la esalonarea la plata
                Dobanzi si penalitati de intarziere
                Penalitate
                Pierderea valabilitatii esalonarii la plata si consecintele pierderii acesteia
                Mentinerea esalonarii la plata
                Dobanzi si majorari de intarziere in cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata
                Executarea garantiilor
                Suspendarea executarii silite
                Regimul special al obligatiilor fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar
                Calcularea termenelor
                Prevederi speciale pentru esalonarile la plata acordate de organele fiscale
                Dispozitii finale
                Amanarea la plata a penalitatilor de intarziere
                Acte normative de aplicare
      Garantii
                Constituirea de garantii
                Tipuri de garantii
                Valorificarea garantiilor
      Masuri asiguratorii
                Poprirea si sechestrul asigurator
                Ridicarea masurilor asiguratorii
      Prescriptia dreptului de a cere executarea silita si a dreptului de a cere restituirea
                Inceperea termenului de prescriptie
                Suspendarea termenului de prescriptie
                Intreruperea termenului de prescriptie
                Efecte ale implinirii termenului de prescriptie
                Prescriptia dreptului de a cere restituirea
      Stingerea creantelor fiscale prin executare silita
         Dispozitii generale
                Organele de executare silita
                Reguli speciale privind executarea silita a creantelor fiscale administrate de organul fiscal local
                Executarea silita in cazul debitorilor solidari
                Executorii fiscali
                Executarea silita impotriva veniturilor bugetului general consolidat
                Executarea silita impotriva unei asocieri fara personalitate juridica
                Titlul executoriu si conditiile pentru inceperea executarii silite
                Reguli privind executarea silita
                Obligatia de informare
                Precizarea naturii debitului
                Somatia
                Drepturi si obligatii ale tertului
                Evaluarea bunurilor supuse executarii silite
                Suspendarea executarii silite
                Incetarea executarii silite si ridicarea masurilor de executare silita
                Suspendarea executarii silite in cazul depunerii unei scrisori de garantie/polita de asigurare de garantie
         Executarea silita prin poprire
                Executarea silita a sumelor ce se cuvin debitorilor
                Executarea silita a tertului poprit
         Executarea silita a bunurilor mobile
                Executarea silita a bunurilor mobile
                Procesul-verbal de sechestru
                Custodele
                Inlocuirea bunurilor sechestrate
         Executarea silita a bunurilor imobile
                Executarea silita a bunurilor imobile
                Instituirea administratorului-sechestru
                Suspendarea executarii silite a bunurilor imobile
         Executarea silita a altor bunuri
                Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini
                Executarea silita a unui ansamblu de bunuri
         Valorificarea bunurilor sechestrate
                Modalitati de valorificare a bunurilor sechestrate
                Valorificarea bunurilor sechestrate potrivit intelegerii partilor
                Valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare directa Art.
                Vanzarea bunurilor sechestrate la licitatie
                Comisia de licitatie
                Adjudecarea
                Plata in rate
                Procesul-verbal de adjudecare
                Reluarea procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate
      Cheltuieli
                Cheltuieli de executare silita
      Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita
                Sumele realizate din executare silita
                Ordinea de distribuire
                Reguli privind eliberarea si distribuirea
      Contestatia la executare silita
                Contestatia la executare silita
                Termen de contestare
                Judecarea contestatiei
      Stingerea creantelor fiscale prin alte modalitati
                Darea in plata
                Conversia in actiuni a obligatiilor fiscale
                Conduita organului fiscal in cazul insolvabilitatii si al deschiderii procedurii insolventei potrivit Legii nr. 85/2014
                Anularea creantelor fiscale
      Dispozitii speciale privind colectarea
                Dispozitii speciale privind colectarea
SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR FORMULATE IMPOTRIVA ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE
      Dreptul la contestatie
                Posibilitatea de contestare
                Forma si continutul contestatiei
                Termenul de depunere a contestatiei
                Retragerea contestatiei
      Competenta de solutionare a contestatiilor. Decizia de solutionare
                Organul competent
                Decizia de solutionare
                Forma si continutul deciziei de solutionare a contestatiei
      Dispozitii procedurale
                Introducerea altor persoane in procedura de solutionare
                Solutionarea contestatiei
                Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale administrativa
                Suspendarea executarii actului administrativ fiscal
      Solutii asupra contestatiei
                Solutii asupra contestatiei
                Respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor procedurale
                Comunicarea deciziei si calea de atac
PROCEDURA AMIABILA PENTRU EVITAREA/ELIMINAREA DUBLEI IMPUNERI
                Procedura amiabila
                Procedura pentru eliminarea dublei impuneri intre persoane romane afiliate
ASPECTE INTERNATIONALE
      Cooperarea administrativa in domeniul fiscal
         Dispozitii generale
                Scopul
                Sfera de aplicare
                Definitii
                Autoritatea competenta din Romania
         Schimbul de informatii
           -1. Schimbul de informatii la cerere
                Procedura aplicabila schimbului de informatii la cerere
                Anchete administrative
                Termene pentru schimbul de informatii la cerere
           -2 . Schimbul automat obligatoriu de informatii
                Sfera de aplicare si conditiile schimbului automat obligatoriu de informatii
                Domeniul de aplicare si conditiile schimbului obligatoriu de informatii privind deciziile fiscale anticipate cu aplicare transfrontaliera si acordurile prealabile privind pretul de transfer
                Statistici privind schimburile automate
           -3 . Schimbul spontan de informatii
                Sfera de aplicare si conditiile schimbului spontan de informatii
                Termene pentru schimbul spontan de informatii
         Alte forme de cooperare administrativa
           -1 . Prezenta in birourile administrative si participarea la anchetele administrative
                Sfera de aplicare si conditii
           -2 . Cooperarea administrativa prin efectuarea de controale simultane
                Controale simultane
           -3 . Notificari administrative
                Cereri de notificare
           -4 . Rezultatul utilizarii informatiilor
                Conditii
           -5 . Schimbul de experienta si de bune practici
                Sfera de aplicare si conditii
         Conditii aplicabile cooperarii administrative
                Transmiterea de informatii si documente
                Limite
                Obligatii
                Largirea cooperarii extinse oferite unei tari terte
                Formulare-tip si formate electronice
                Masuri practice
                Obligatii speciale
         Relatiile cu Comisia Europeana
                Evaluare
         Relatiile cu tarile terte
                Schimbul de informatii cu tarile terte
         Dispozitii generale si finale
                Protectia datelor
                Pastrarea informatiilor
      Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri
         Dispozitii generale
                Scopul
                Sfera de aplicare
                Definitii
                Autoritatea competenta din Romania
         Schimbul de informatii
                Furnizarea de informatii
                Schimbul de informatii fara cerere prealabila
                Prezenta in birourile administrative si participarea la anchetele administrative
         Asistenta pentru notificarea documentelor
                Cererea de notificare a anumitor documente referitoare la creante
                Mijloace de notificare
         Masurile asiguratorii sau de recuperare
                Cererea de recuperare
                Conditii aplicabile cererilor de recuperare
                Titlul executoriu si alte documente insotitoare
                Recuperarea creantei
                Litigii

Nr. de pagini : 258
Anul aparitiei : 2017

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.0492 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.